همه / بلاگ

انواع آگاهی از نظر شمن‌های سرخ‌پوست

1398/12/08

چکیده
به مسیر پشت سر که مینگریم سه خط را میبینیم. نخستین، خطی که ما را به ماده (آگاهی نخستین) وصل کرده است، دو دیگر، خطی است که ما را به انرژی پیوند داده است، سه دیگر خطی که آگاهی و انرژی ناب است.
 


مصطفی نصیری
دقت اول، دوم و سوم
آنگاه که چشم می گشاییم، جهانی را مشاهده میکنیم که در گمان ما آگاهی ناب است. بزرگ میشویم و این آگاهی را میآزماییم. در مییابیم  این آگاهی ناب که همگان آن را تنها واقعیت مسلمی میدانند که به دیده در میآید، تنها توهمی بیش نیست؛ توصیفی است در میان هزاران توصیف از جهان. این آگاهی تنها محصول دقت ما بر یک قسم از آگاهی است.  
 
آزمودم عقل دور اندیش را / بعد از این دیوانه سازم خویش را 
 
دوباره چشم میگشاییم و در مییابیم که میتوان به آگاهی دیگری آویخت که فراتر از توصیفها و واقعیتهای مسلم بشری باشد. زمانی میتوانیم این آگاهی را به دیده در آوریم که به محدودیتهای توصیف نخستین پی ببریم. آگاهی از محدودیتهای توصیف نخستین، شکافی در تصورات ما ایجاد میکند و ما را به حوزهی دیگری از آگاهی و ادراک میکشاند. این آگاهی جدید از لونی دیگر است: یعنی انرژی. پیش از آن تنها در یک توهم بودیم و با گسستی که ایجاد شده بود، به انرژی تبدیل میشویم. در وضعیت جدید، زمان و مکان از حرکت میایستند و گویی هر ثانیه به هزاران ثانیه بدل میشود.  
 
اما هر گاه که به مرگ میاندیشیم و با آن رویاروی میشویم، آگاهی و ادراک جدیدمان دستخوش سردرگمی و نوسان شدید میشود. گویی مرگ مانعی است که ادامهی حرکت را از ما میستاند. با همهی نیرویی که داریم، آگاهی نخستین و ادراک جدیدمان را به خدمت میگیریم تا از مرگ فراتر رویم، اما این کار شدنی نیست. به دستاویزی نیاز داریم تا با چنگ انداختن به آن از محدودیتهای آگاهی نخستین و ادراک جدیدمان فراتر رویم. این دستاویز را روح به ما میدهد. دری دیگر باز میشود و ما تبدیل به انرژی و آگاهی ناب میشویم.  
 
به مسیر پشت سر که مینگریم سه خط را میبینیم. نخستین، خطی که ما را به ماده (آگاهی نخستین) وصل کرده است،  دو دیگر، خطی است که ما را به انرژی پیوند داده است، سه دیگر خطی که آگاهی و انرژی ناب است.  
 
شمنهای مکزیک باستان، نخستین آگاهی را دقت اول مینامیدند که تفسیرها و واقعیتهای مسلمی است که بشر به آنها چسبیده است و آنها را تنها واقعیت مسلم میپندازد. خط دوم را دقت دوم مینامند که در آن سالک به انرژی مبدل میشود یا میتواند در جهان انرژی ساکن شود و همه چیز را به شکل انرژی ببیند. خط سوم و آگاهی ناب را، دقت سوم نامیدند و همهی تلاششان را به فرا رفتن از محدودیتهای دقت اول و دوم معطوف کردند. دقت سوم، جهان انرژی و آگاهی ناب است. گذر از مرگ تنها با گام نهادن در آستانهی دقت سوم امکان مییابد. دقت سوم را میتوان «دریای تیرهی آگاهی» هم نامید یا رسیدن به «آگاهی مطلق» که به نوعی به معنای آگاه شدن به تمامیت وجود است. 
 
پرنده پنج خصلت داشت. 
نخستین، اوج در پرواز 
سپس، پرواز بی همراه 
سه دیگر، 
به منقارش هدف گیرد فراز کهکشان را 
چهارم، رنگ بی رنگی 
و در پایان  
نوایش همچنان نجوا (شعر از كتاب افسانه هاي قدرت) 

مقالات مرتبط:
تاملی بر آموزش های دون خوان - ۱
نشریه طریقت تولتکی

 

نظرات 
    برای ثبت نظر باید عضو باشید. اینجا ثبت نام کنید یا اگر عضو هستید وارد سامانه شوید.